Ngữ pháp
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Định nghĩa và cách thành lập tính từ

Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất… giúp bổ sung ý nghĩa cho danh từ sau nó. Tính từ thường đứng trước danh từ và sau trạng từ.

Cách thành lập tính từ đơn

Ta thành lập một tính từ đơn bằng cách thêm tiền tố (A-, In-, Un-,...) hoặc hậu tố (-al, -ive, -ful, -less,...) vào trước hoặc sau một danh từ.

Cách thành lập tính từ ghép

 • Tính từ ghép được thành lập theo công thức sau:

 • Tính từ + tính từ: dark blue, dark red…

 • Danh từ + tính từ: snow white, blood red…

 • Danh từ + Ved: buffalo-drawn, snow-covered…

 • Tính từ + Ved: well-done, badly-lit…

 • Danh từ + Ving: breath-taking, good-looking...

Quy tắc sắp xếp các tính từ bổ nghĩa.

Khi có nhiều hơn một tính từ đứng trước danh từ ta sắp xếp chúng theo trật tự OpSASCOMP

 • Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá

 • Size – tính từ chỉ kích cỡ

 • Age – tính từ chỉ độ tuổi

 • Shape – tính từ chỉ hình dáng

 • Color – tính từ chỉ màu sắc

 • Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ

 • Material – tính từ chỉ chất liệu

 • Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng