Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn

Công thức

 • Hiện tại đơn : S + V-s/es
 • Hiện tại tiếp diễn : S + am/is/are + V-ing

Cách dùng

Hiện tại đơn:

 • Diễn tả chân lý, sự thật hiển nhiên
 • Diễn tả hành động thường xuyên xảy ra, lặp đi lặp lại ở hiện tại

Hiện tại tiếp diễn:

 • Diễn tả sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói
 • Diễn tả dự định chắc chắn sẽ thực hiện trong tương lai

Dấu hiệu nhận biết

Hiện tại đơn:

 • every day/month/week
 • always
 • usually
 • sometimes
 • rarely
 • seldom
 • never

Hiện tại tiếp diễn:

 • now
 • at the moment
 • at present
 • Look!
 • Watch out!
 • Be careful!

Ví dụ

Hiện tại đơn:

 • I go to school by bus every day. (Tôi đi học bằng xe buýt mỗi ngày.)

Hiện tại tiếp diễn:

 • I am going to school by bus now. (Tôi đang đi học bằng xe buýt bây giờ.)