Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Listen và Hear

Trong tiếng Anh, để miêu tả hành động nghe bạn thường sử dụng động từ “Hear” hay “Listen”? Mặc dù 2 động từ này mang ý nghĩa gần giống nhau, nhưng cách dùng của chúng hoàn toàn khác nhau. Khi bạn "listen", bạn tập trung và cố gắng nghe một cách chủ động để hiểu rõ ý nghĩa. Trong khi đó bạn "hear", bạn chỉ nhận biết âm thanh một cách tự nhiên, không nhất thiết phải cố ý.

Phiên âm

 • Listen : /ˈlɪs.ən/
 • Hear : /hɪər/

Nghĩa

 • Listen: nghe (chủ động, có mục đích)
 • Hear ?: nghe (vô tình, không chủ ý)

Cách dùng

Listen:

 • luôn đi với giới từ “to”
 • EX: listen to somebody: nghe theo lời ai

Hear:

 • đi với giới từ “from” -EX: hear (something) from somebody: nghe được gì từ ai
 • không đi với giới từ
 • EX :hear something, hear somebody Ving

Ví dụ

Listen:

 • I often listen to the radio while I have breakfast. (Tôi thường nghe đài trong khi đang ăn sáng.)
 • I heard the news from one of my cousins. (Tôi đã nghe được tin tức đó từ một trong những họ hàng của tôi.)

Hear:

 • When did you hear the news? (Bạn biết tin từ bao giờ thế?)
 • I think I heard someone talking about Jane in the office. (Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy ai đó nói chuyện về Jane trong cơ quan.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank with the correct form of word:

 1. Do you .......... that? Something is over there!
 2. Be quiet, please! I am................... the podcast
 3. Could you speak up? I can't.............you.

Key:

 1. hear
 2. listening to
 3. hear

Trên đây là cách phân biệt Hear và Listen chi tiết nhất trong tiếng Anh. Thuộc lòng cách phân biệt này để biết khi nào nên dùng listen, khi nào nên dùng hear bạn nhé.