Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Been to và Gone to

Khi sử dụng tiếng Anh, việc hiểu sự khác biệt giữa "been to" và "gone to" là rất quan trọng để sử dụng chúng một cách chính xác và tự tin. Mặc dù cả hai cụm từ này đều liên quan đến việc đi đến một nơi nào đó, nhưng chúng có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Nếu "Been to" thường được sử dụng để chỉ rằng bạn đã đến một nơi nào đó và trở về, thì "Gone to" thường được sử dụng để chỉ rằng một người đã rời đi để đến một nơi nào đó

Nguyên thể

 • Been to : be
 • Gone to : go

Từ loại

 • Been to : trợ động từ
 • Gone to : động từ thường

Nghĩa

Been to :

 • đã từng đến (đi và đã trở về)
 • nhấn mạnh trải nghiệm

Gone to:

 • đã đi đâu đó (đi và chưa về)
 • nhấn mạnh quá trình đi

Trạng từ thường gặp:

Been to:

 • once, twice, three/ four/ several/ many + times
 • never/ ever

Gone to:

 • for + khoảng thời gian
 • since + mốc thời gian

Ví dụ

Been to:

 • I have been to New York several times. (Tôi đã đến New York vài lần.)
 • She has never been to Vietnam. (Cô ấy chưa từng đến Việt Nam.)

Gone to:

 • They have gone to Sapa for 3 days. (Họ đã đi Sapa được 3 ngày rồi.)
 • He has gone to Hanoi since Monday and hasn’t come back yet. (Anh ấy đã đi Hà Nội từ Thứ hai và vẫn chưa về.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank

 1. Have you ever _________ Japan?
 2. Yes, I have _________ Japan twice.
 3. Where is Tom? He has _________ the store.

Key:

 1. been to
 2. been to
 3. gone to

Trên đây là những sự phân biệt quan trọng giữa "gone to" và "been to".Việc hiểu rõ sự khác biệt này sẽ giúp bạn sử dụng các cụm từ này một cách chính xác và linh hoạt trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày của bạn.