Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt In hand, At hand và By hand

Trong quá trình học tiếng Anh, rất nhiều người nhầm lẫn in hand, at hand và by hand do không thể phân biệt được các cụm từ này. Trong bài viết này, Thích Tiếng Anh sẽ phân biệt giúp bạn.

Nghĩa

 • in hand : có sẵn, sở hữu
 • at hand : thuận tiện, sẵn sàng
 • by hand : thủ công, bằng tay

Đồng nghĩa

 • in hand: available
 • at hand: convenient
 • by hand: manually

Cấu trúc

in hand:

 • Have something in hand: có sẵn, sở hữu
 • Hand in hand: tay trong tay

at hand:

 • Have something at hand: có một thứ gì đó trong tay, hàm ý thuận tiện

by hand:

 • Take sb by the hand: nắm tay ai

Ví dụ

in hand:

 • How could she love me while I have nothing in hand? (Làm sao mà cô ấy thích tôi được khi tôi chẳng có gì trong tay?)

at hand:

 • Everything we need is at hand. Let’s enjoy the vacation. (Mọi thứ mình cần đều sẵn sàng rồi. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ nào!)

by hand:

 • These toys were made by hand. (Những món đồ chơi này được làm thủ công.)

Bài tập củng cố kiến thức