Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Evolution và Revolution

Trên thế giới, từ "evolution" và "revolution" thường được sử dụng để miêu tả sự thay đổi và phát triển trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Mặc dù có vẻ giống nhau, nhưng thực tế chúng mang những ý nghĩa và ngữ cảnh sử dụng hoàn toàn khác nhau. Evolution là sự phát triển dần dần qua thời gian, trong khi revolution là sự thay đổi đột ngột và mạnh mẽ. Evolution thường là một quá trình dài hạn, trong khi revolution thường xảy ra trong một thời gian ngắn và gây ra sự đảo lộn to lớn trong xã hội hoặc chính trị.

Phiên âm

 • Evolution : /ˌiː.vəˈluː.ʃən/
 • Revolution : /ˌrev.əˈluː.ʃən/

Nghĩa

 • Evolution : tiến hóa (phát triển về giống loài sau hàng triệu năm, một quá trình phát triển dần dần nói chung)
 • Revolution : cách mạng, cải cách (thay đổi thể chế chính trị, thay đổi trong cách làm việc, sinh hoạt)

Ví dụ

Evolution:

 • We are studying Darwin's theory of evolution. (Chúng tôi đang nghiên cứu học thuyết tiến hóa của Darwin.)

Revolution:

 • The world's first economic revolution was the Agricultural Revolution. (Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là Cải cách nông nghiệp.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank

 1. The __________ of the Internet has changed the way we communicate.
 2. The Industrial __________ led to significant changes in manufacturing processes.
 3. The __________ of mammals from aquatic to terrestrial environments took millions of years.
 4. The agricultural __________ transformed societies from hunter-gatherer to settled farming communities.

Key:

 1. evolution
 2. revolution
 3. evolution
 4. revolution

Như vậy, sau khi hiểu rõ sự phân biệt giữa "evolution" và "revolution", chúng ta có thể thấy rằng dù chúng đều liên quan đến sự thay đổi và phát triển, nhưng mỗi từ lại mang ý nghĩa và ngữ cảnh sử dụng riêng biệt. Việc hiểu rõ điều này sẽ giúp chúng ta sử dụng từ ngữ chính xác và tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh.