Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Phân biệt Like và Alike

Trong tiếng Anh, "like" và "alike" là hai từ thường gặp được sử dụng để diễn đạt sự tương tự giữa các đối tượng. Mặc dù có vẻ giống nhau, nhưng chúng có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau."like" thường được sử dụng để so sánh hoặc biểu hiện sự tương tự, trong khi "alike" là một từ dùng để mô tả sự giống nhau giữa các đối tượng.

Từ loại

 • Like : động từ, giới từ
 • A like : tính từ

Nghĩa

Like:

 • (V) thích
 • (Pre) giống

Like:

 • giống nhau

Cấu trúc

Like

 • S + Like + N: thích cái gì
 • S + Like + To V/ Ving: thích làm gì
 • Look like + N = take after + N: trông giống ai/cái gì

A like:

 • S + be/ look/ seem/ + alike: giống nhau
 • treat sb alike: đối xử với ai giống nhau

Ví dụ

Like:

 • I like English. (Tôi thích tiếng Anh.)
 • I like learning English. (Tôi thích học tiếng Anh.)
 • Everyone says I look like my dad. (Mọi người đều nói tôi trông giống bố.)

A like:

 • The twins look alike. (Cặp song sinh nhìn rất giống nhau.)
 • It is essential that we treat all students alike. (Chúng ta cần đối xử với tất cả học sinh như nhau.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank with the correct form of word

 1. The two paintings look very _______.
 2. He plays guitar _______ a rockstar.

Key:

 1. alike
 2. like

Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về sự phân biệt giữa "like" và "alike". Việc hiểu biết và sử dụng các từ này một cách chính xác sẽ giúp bạn trở nên thành thạo hơn trong giao tiếp tiếng Anh. Đừng ngần ngại thực hành và áp dụng kiến thức này vào trong cuộc sống hàng ngày của bạn.