Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt All và Every

"Every" và "All" đều là từ dùng để chỉ sự toàn bộ hoặc tất cả trong một nhóm. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt nhỏ về cách sử dụng.Về cơ bản, "every" nhấn mạnh sự đồng nhất hoặc tính toàn diện, trong khi "all" chỉ sự toàn bộ hoặc tất cả mà không cần phải đồng nhất.

Nghĩa

 • All : tất cả, toàn bộ
 • Every : mỗi một, mọi

Đi kèm với

 • All : Danh từ số nhiều
 • Every : Danh từ số ít

Lưu ý

All:

 • All có thể đi một mình
 • All có thể đi kèm với “the” và các tính từ sở hữu (my/ your/ his/ her/ their/…)

Every:

 • Every luôn phải đi kèm với danh từ
 • Every không đi kèm với “the” và các tính từ sở hữu (my/ your/ his/ her/ their/…)

Cấu trúc:

All:

 • All + Ns: tất cả nói chung
 • All (of) + the + Ns: tất cả trong một tập thể xác định nào đó
 • All day/ week/ month: cả ngày/ cả tuần/ cả tháng

Every:

Every day/ week/ month: mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng

Ví dụ

All:

 • All students in my class love English. (Tất cả học sinh trong lớp tôi đều thích tiếng Anh.)

Every:

 • Every child was given a present on the show. (Mọi đứa trẻ đều được tặng một món quà trong buổi trình diễn.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank with “all” or “every”

 1. She invited ___________ her friends to the party.
 2. He goes to the gym ___________ morning before work.
 3. The teacher asked ___________ student to complete the assignment.
 4. They ate ___________ the cookies I baked.
 5. I go for a walk in the park ___________ day.

Key:

 1. all
 2. every
 3. every
 4. all
 5. every

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cách phân biệt All và Every trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng và luyện tập kiến thức này thường xuyên để có được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mình.