Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Person, Persons, People và Peoples

Từ loại

 • Đều là danh từ

Nghĩa

 • Person: một người, một cá nhân
 • Persons: nhiều người
 • People: nhiều người
 • Peoples: dân tộc, những dân tộc

Cách dùng

 • Person: chỉ một người, một cá nhân
 • Persons: là dạng số nhiều của person nhưng được dùng trong các tình huống trang trọng
 • People: là dạng số nhiều của person hoặc dùng với nghĩa là dân tộc
 • Peoples: là dạng số nhiều của people khi mang nghĩa là dân tộc

Ví dụ

 • Person: She's an extremely kind person. (Cô ấy là một người cực kỳ tốt bụng.)
 • Persons: Four persons have been charged with the murder. (Bốn người đã bị buộc tội giết người.)
 • People: A meal at the restaurant costs about $70 for two people. (Một bữa ăn tại nhà hàng có giá khoảng 70 đô la cho hai người.)
 • Peoples: Customs similar to this one are found among many peoples of the world. (Phong tục tương tự như phong tục này được tìm thấy ở nhiều dân tộc trên thế giới.)