Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Lend và Borrow

Trong tiếng Anh, "lend" và "borrow" là hai từ thường gây nhầm lẫn với nhau vì chúng đều liên quan đến việc cho và mượn tiền hoặc vật phẩm. Tuy nhiên, chúng có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong đó, "Lend" là hành động cho mượn, trong khi "borrow" là hành động mượn. Ngoài ra, "Lend" liên quan đến việc chuyển giao tạm thời quyền sở hữu, trong khi "borrow" liên quan đến việc nhận tiền hoặc vật phẩm từ người khác.

Phiên âm

 • Lend : /lend/
 • Borrow : /ˈbɒr.əʊ/

Nghĩa

 • lend : cho mượn, cho vay
 • Borrow : mượn

Cấu trúc

Lend:

 • Lend somebody something: cho ai mượn cái gì
 • Lend something to somebody: cho ai mượn cái gì

Borrow:

 • Borrow something from somebody: mượn cái gì từ ai

Đồng nghĩa

 • Lend = give, loan, accommodate, bestow, furnish
 • Borrow = hire, acquire, obtain, take on loan

Ví dụ

Lend:

 • If you need a coat I can lend you one/lend one to you. (Nếu bạn cần áo khoác, mình có thể cho bạn mượn 1 chiếc.)

Borrow:

 • He borrowed a science book from the library. (Cậu ấy đã mượn một cuốn sách khoa học ở thư viện.)

Bài tập củng cố kiến thức