Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt say, tell, speak và talk

Nghĩa

 • Đều là nói, kể

Cách dùng

Say:

 • thường được sử dụng khi muốn thể hiện lời nói

Tell:

 • thường được sử dụng khi muốn truyền đạt nội dung nói

Speak:

 • cho thấy việc có 2 hoặc nhiều người đang nói chuyện
 • mục đích chia sẻ thông tin, cảm xúc,... [trang trọng, lịch sự]
 • diễn tả khả năng nói một ngôn ngữ

Talk:

 • cho thấy việc có 2 hoặc nhiều người đang nói chuyện
 • mục đích chia sẻ thông tin, cảm xúc, …..

Cấu trúc

 • Say : say something to somebody
 • Tell : tell somebody (about something)
 • Speak : speak (to somebody) (about something / somebody)
 • Talk : talk (to somebody) (about somebody / something)

Ví dụ

Say:

 • She says goodbye to me and then she leaves. (Cô ấy nói tạm biệt với tôi sau đó rời đi.)

Tell:

 • She tells me goodbye and then she leaves. (Cô ấy nói tạm biệt với tôi sau đó rời đi.)

Speak:

 • I spoke to your teacher yesterday, Tom. (Mẹ đã nói chuyện với cô giáo của con hôm qua đấy Tom.)

Talk:

 • I need to talk to you. (Tôi cần nói chuyện với bạn.)