Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức

 • Hiện tại hoàn thành : S + have/ has + Ved/PII
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn : S + have/ has + been V-ing

Cách dùng

Hiện tại hoàn thành:

 • diễn tả hành động đã xảy ra ở quá khứ, không rõ mốc thời gian
 • diễn tả hành động đã xảy ra ở quá khứ nhưng kết quả có ảnh hưởng tới hiện tại

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

 • diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ, không rõ mốc thời gian và vẫn tiếp diễn ở hiện tại

Chú ý

 • Hiện tại hoàn thành : nhấn mạnh kết quả, số lần
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn : nhấn mạnh quá trình, tính liên tục

Dấu hiệu nhận biết

Hiện tại hoàn thành:

 • since
 • for
 • lately
 • so far
 • up to now
 • once, twice, three/ four/ several/…+ times

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

 • since
 • for...now

Ví dụ

Hiện tại hoàn thành:

 • We have made a lot of friends so far. (Chúng ta đã làm quen được rất nhiều bạn mới gần đây.)

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

 • He has been learning for half an hour now. (Cậu ấy đã học đến bây giờ là nửa tiếng rồi.)