Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Between và Among

Giới từ Between và Among đều có nghĩa là “giữa”, gây nên một số nhầm lẫn cho người học khi sử dụng trong tiếng Anh. Trong đó, "Between" thường được sử dụng khi đề cập đến mối quan hệ giữa hai đối tượng hoặc hai nhóm, trong khi "among" thường được sử dụng khi đề cập đến mối quan hệ giữa ba hoặc nhiều hơn hai đối tượng hoặc nhóm.

Phiên âm

 • Between : /bɪˈtwiːn/
 • Among : /əˈmʌŋ/

Từ loại

 • Between : giới từ, trạng từ
 • Among : giới từ

Nghĩa:

 • Đều là giữa, trong số

Cách dùng

Between :

 • được sử dụng khi kể tên người, vật, quốc gia... riêng biệt, số lượng có thể là hai, ba hoặc nhiều hơn
 • thường được dùng sau difference (difference between A and B: điểm khác nhau giữa A và B)

Among:

 • được sử dụng khi người hoặc vật thuộc cùng một nhóm, hay không được gọi tên cụ thể, số lượng phải từ ba trở lên

Ví dụ

Between:

 • Standing between the two adults was a small child. (Đứng giữa hai người lớn là một đứa trẻ nhỏ.)

Among:

 • The cost should be shared equally among the three of you. (Chi phí nên được chia đều cho ba bạn.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank

 1. She sat __________ her two friends during the movie.
 2. The agreement was made __________ the two countries.
 3. The cat slept peacefully __________ the two dogs.
 4. The negotiations are __________ the two companies.

Key:

 1. between
 2. between
 3. between
 4. between

Bài viết vừa rồi đã đưa ra khái niệm, cách sử dụng cùng hướng dẫn phân biệt ba giới từ thường xuyên gây nhầm lẫn là, Among và Between. Qua lý thuyết, người học có thể áp dụng vào phần bài tập để hiểu rõ hơn về nội dung kiến thức trong bài.