Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Altogether và All together

Mặc dù "all together" và "altogether" đều có ngữ cảnh sử dụng gần giống nhau, nhưng chúng có ý nghĩa khác nhau và thường được sử dụng trong các tình huống khác nhau."All together" thường chỉ sự đồng thời hoặc cùng nhau, trong khi "altogether" thường chỉ sự tổng cộng hoặc toàn diện. Điều này làm cho chúng phù hợp cho các tình huống sử dụng khác nhau, dựa trên ngữ cảnh và ý nghĩa mong muốn.

Từ loại

 • Altogether : trạng từ
 • All together : trạng từ và tính từ

Nghĩa

Altogether:

 • “Hoàn toàn” (completely, totally)
 • “Tổng cộng” (in total)
 • “Nhìn chung” (in general or overall)

All together:

 • “Tất cả mọi người cùng nhau” (everybody together)
 • “tất cả mọi thứ với nhau” (everything together)

Ví dụ

Altogether:

 • I’m not altogether sure what the answer is. (Tôi không hoàn toàn chắc đáp án là gì.)
 • I have $5 in bills and $50 in coins. Altogether that makes $5.50. (Tôi có 5 đô tiền giấy và 50 xu. Tổng cộng là 5 đô 50 xu.)
 • The cafe was a little bit bitter, but altogether it was great. (Cà phê hơi đắng chút nhưng nhìn chung nó ngon.)

All together:

 • We got on the bus all together. (Chúng tôi lên xe cùng nhau.)
 • I’ve been busy putting his toys all together. (Tôi đã bận dọn hết đống đồ chơi của nó lại với nhau.)

Bài tập củng cố kiến thức

EXERCISE: Fill in the blank with “altogether” or “all together”

 1. We sang the song ________.
 2. ________, there were fifty students in the classroom.
 3. Let's work on this project ________.
 4. ________, it was a successful event.
 5. They decided to go on a vacation ________.

Key:

 1. all together
 2. Altogether
 3. all together
 4. Altogether
 5. all together

Qua bài viết này, tác giả hy vọng người đọc có thể phân biệt Altogether và All Together. Từ đó, người học có thể áp dụng chính xác trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày cũng như tất cả các kỳ thi tiếng anh sắp tới.