Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Economic và Economical

“Economic” và “economical” là những từ có cách viết gần giống nhau và nghĩa của chúng đều liên quan đến kinh tế, vì vậy người học Tiếng Anh dễ nhầm lẫn về cách phân biệt."Economic" liên quan đến kinh tế và các yếu tố liên quan đến nó. "Economical" liên quan đến việc tiết kiệm và hiệu quả về chi phí hoặc tài nguyên.

Phiên âm

 • Economic : /iː.kəˈnɒm.ɪk/
 • Economical : /ˌiː.kəˈnɒm.ɪ.kəl/

Từ loại

 • Economic : tính từ
 • Economical : tính từ

Nghĩa

 • Economic : thuộc về kinh tế, liên quan đến kinh tế
 • Economical : tiết kiệm, rẻ (sắc thái nghĩa tích cực)

Ví dụ

Economic :

 • The country is in the midst of an economic crisis. (Đất nước đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế.)

Economical:

 • What's the most economical way of heating this building? (Cách tiết kiệm nhất để sưởi ấm tòa nhà này là gì?)

Các cụm từ hay

Economic:

 • economic downturn: suy thoái kinh tế
 • economic growth: tăng trưởng kinh tế
 • economic value: giá trị kinh tế
 • economic crisis: khủng hoảng kinh tế

Economical:

 • economical with the truth: dối trá, lừa lọc
 • economical air travel: du lịch hàng không tiết kiệm
 • economical way: cách tiết kiệm

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Choose the best answer:

 1. An …... boom is the expansion phase of a business cycle when it reaches its peak.
 • A. economic
 • B. economical
 • C. economy
 • D. economics
 1. The most outstanding achievement during the prime minister’s term was the growth of the national …... .
 • A. economic
 • B. economical
 • C. economy
 • D. economics
 1. One of the most serious consequences of this war is that the …… of both sides will collapse.
 • A. economic
 • B. economical
 • C. economy
 • D. economics
 1. My boss majored in applied ..… in Hanoi University of Science and Technology.
 • A. economic
 • B. economical
 • C. economy
 • D. economics

Key:

 1. A
 2. C
 3. C
 4. D

Bài viết đã đưa ra cách sử dụng đối với các từ “economic”, “economical” và đưa ra các ví dụ để phân biệt các từ này, đồng thời đưa ra các bài tập vận dụng để người đọc có thể ghi nhớ hiệu quả