Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt So, Too và Very

Nghĩa

So:

  • rất (nhấn mạnh tính chất sự vật)
  • Có thể sử dụng “so” đi cùng với “that” để giải thích về mức độ, tính chất được nhấn mạnh của vấn đề.

Too :

  • quá
  • Thường mang nghĩa tiêu cực (ám chỉ đối tượng nằm ngoài mức độ mà đáng lẽ nó nên xảy ra)

Very :

  • rất (nhấn mạnh tính chất sự vật)
  • Mức độ nhấn mạnh không bằng “so”

Ví dụ

So:

  • She is so young that she can’t get married at this age. (Cô ấy rất trẻ đến nỗi cô ấy không thể kết hôn ở độ tuổi này.)

Too:

  • It is too hot to go outside. (Trời quá nóng để đi ra ngoài.)

Very:

  • This man is very tall and thin. (Người đàn ông này rất cao và gầy.)