Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Alone và Lonely

Alone và Lonely là 2 từ vựng có nghĩa gần giống nhau và thường sự sử dụng chưa đúng trong một số trường hợp nhất định. Nếu "Alone" chỉ việc ở một mình mà không nhất thiết phải cảm thấy cô đơn, trong khi đó "lonely" biểu thị cảm giác cô đơn và thiếu sự kết nối xã hội.

Phát âm

 • Alone : /əˈləʊn/
 • Lonely : /ˈləʊn.li/

Từ loại

 • Alone : tính từ và trạng từ
 • Lonely : tính từ

Nghĩa

 • Alone : một mình, không có ai bên cạnh, tách khỏi những người, vật khác.
 • Lonely : cô đơn, trống trải, buồn bã khi không có ai bên cạnh

Vị trí

Alone:

 • cuối câu (leave sb alone: để ai đó một mình.)
 • sau chủ ngữ

Lonely:

 • sau tobe
 • sau động từ chỉ cảm giác: feel
 • trước danh từ

Đồng nghĩa

 • Alone = isolated
 • Lonely = lonesome

Ví dụ

Alone:

 • I did my homework alone. (Tôi làm bài tập một mình.)

Lonely:

 • I feel so lonely. No one plays with me. (Tớ thấy cô đơn quá, không ai chơi với tớ cả.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blanket

 1. She prefers to be _______ when she studies.
 2. After her friends left, she felt _______.
 3. I enjoy spending time _______ in nature.
 4. He often feels _______ in crowded places.
 5. She lives in a small village and sometimes feels _______.

Key:

 1. alone
 2. lonely
 3. alone
 4. lonely
 5. lonely

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cách phân biệt Alone và Lonely trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng và luyện tập thường xuyên, làm bài tập củng cố kiến thức để có được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mình.