Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Tương lai gần và Tương lai đơn

Công thức

 • Tương lai gần : S + am/is/are + going + V
 • Tương lai đơn : S + will/ shall + V

Cách dùng

Tương lai gần:

 • Diễn tả dự định đã lên kế hoạch từ trước
 • Diễn tả một hành động có thể xảy ra ở tương lai, dựa trên 1 dấu hiệu nào đó ở hiện tại

Tương lai đơn:

 • Diễn tả dự định tức thời tại thời điểm nói
 • Diễn tả một hành động có thể xảy ra ở tương lai nhưng không có dấu hiệu cụ thể
 • Diễn tả một đề nghị, gợi ý, phỏng đoán
 • Dùng trong câu điều kiện loại 1

Dấu hiệu nhận biết:

Tương lai gần:

 • soon
 • tomorrow
 • next + week/month/year

Tương lai đơn:

 • soon
 • tomorrow
 • next + week/month/year
 • I think/ believe/ fear… (that)...
 • maybe/ probably/ perhaps

Ví dụ

Tương lai gần :

 • I see a lot of dark clouds. It is going to rain. (Tớ thấy rất nhiều mây đen. Trời sẽ mưa đấy.) => khả năng có mưa cao

Tương lai đơn:

 • I think it will rain tomorrow. (Tớ nghĩ ngày mai sẽ mưa) => chưa chắc chắn sẽ mưa