Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Benefit, Profit và Advantage

Trong cuộc sống hàng ngày và trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta thường nghe nhắc đến các thuật ngữ như "benefit", "profit" và "advantage", nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng về ý nghĩa của chúng. Mặc dù có thể dễ dàng nhầm lẫn, nhưng thực tế, mỗi khái niệm này đề cập đến một khía cạnh khác nhau của sự lợi ích và giá trị. Trong đó: "Benefit" (lợi ích) liên quan đến sự cải thiện hoặc ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống hoặc tình trạng cá nhân. "Profit" (lợi nhuận) ám chỉ số tiền dư thừa thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí. "Advantage" (ưu điểm) chỉ sự ưu thế hoặc điều kiện thuận lợi so với người khác trong một tình huống cụ thể.

Phát âm

 • Benefit : /ˈben.ɪ.fɪt/
 • Profit : /ˈprɒf.ɪt/
 • Advantage : /ədˈvɑːn.tɪdʒ/

Từ loại

 • Benefit : Danh từ, Động từ
 • Profit : Danh từ
 • Advantage : Danh từ

Nghĩa

Benefit :

 • (n) lợi ích, phúc lợi
 • (v) hưởng lợi từ

Profit:

 • lợi nhuận (thường liên quan tới tiếc bạc)

Advantage :

 • lợi thế (điểm vượt trội hơn cái khác, người khác)

Cấu trúc

Benefit :

 • benefit from: hưởng lợi từ

Profit :

 • make profit: sinh lời

Advantage :

 • take advantage of: lợi dụng
 • have an advantage over sb/sth: có lợi thế hơn ai, cái gì

Ví dụ

Benefit :

 • Doing exercises brings a lot of benefits. (Tập thể dục mang lại rất nhiều lợi ích.)
 • Handicaped children can benefit from charitable activities. (Trẻ em khuyết tật có thể hưởng lợi từ các hoạt động từ thiện.)

Profit :

 • She makes a big profit from selling waste material to textile companies. (Cô ấy thu được lợi nhuận lớn từ việc bán những nguyên liệu phế thải cho công ty dệt may.)

Advantage:

 • She had a decisive advantage over her opponent. (Cô ấy có lợi thế quyết định so với đối thủ.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank

 1. The company reported a significant increase in _______ this year.
 2. Having a good education provides many _______ in life.
 3. Regular exercise has many health _______.

Key:

 1. profit
 2. advantage
 3. benefits

Nhận biết sự khác biệt giữa benefit, profit và advantage là một bước quan trọng để bạn có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả trong tiếng Anh. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm học tập hữu ích cùng với Thích Tiếng Anh nhé!