Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Phân biệt Have và Have got

Trong tiếng Anh, "have" và "have got" đều có ý nghĩa tương tự và thường được sử dụng để diễn đạt việc sở hữu hoặc có cái gì đó. Tuy nhiên, chúng có một số điểm khác biệt nhỏ về cách sử dụng và ngữ cảnh. Trong đó "Have" là động từ chính thức được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh, trong khi "have got" thường được sử dụng hơn trong ngôn ngữ nói và không chính thức hơn.

Nghĩa

 • Have : có, sở hữu
 • Have got : ở trong một mối quan hệ , có, sở hữu

Vai trò trong câu:

Have

 • động từ thường
 • Khẳng định: have/ has
 • Phủ định: don’t have/ doesn’t have
 • Nghi vấn: Do/ Does...have…?

Have got

 • trợ động từ và động từ chính
 • Khẳng định: have/has got
 • Phủ định: haven’t/ hasn’t got
 • Nghi vấn: Have/ Has.... got?

Ví dụ

Have

 • I have 2 brothers. (Tôi có 2 anh trai.)
 • She doesn’t have any pens. (Bạn ấy không có cây bút nào cả.)
 • Do you have a pet? (Bạn có con thú cưng nào không?)

Have got:

 • I have got 2 brothers. (Tôi có 2 anh trai.)
 • She hasn’t got any pens. (Bạn ấy không có cây bút nào cả.)
 • Have you got a pet? (Bạn có con thú cưng nào không?)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Choose the best answer:

 1. I (have / have got) a headache today.
 2. They (have / have got) a beautiful garden in their backyard.
 3. She (has / has got) a lot of work to do this week.