Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh TP Hà Nội 2024🤩

Phân biệt Each và Every

Each và Every là 2 từ vựng có nghĩa gần giống nhau và thường sự sử dụng chưa đúng trong một số trường hợp nhất định. Vì vậy, trong bài viết này Thích Tiếng Anh sẽ giới thiệu đến người cách phân biệt Each và Every. "Each" thường ám chỉ đến sự phân chia riêng biệt trong một nhóm, trong khi "every" thường ám chỉ đến sự nhất quán và phổ biến của một hành động hoặc sự xuất hiện trong một nhóm.

Phát âm

 • Each : /iːtʃ/
 • Every : /ˈev.ri/

Từ loại

 • Each : tính từ, đại từ
 • Every : tính từ

Nghĩa

 • Each : mỗi, mọi
 • Every : mỗi, mọi

Cách dùng

Each:

 • dùng với số lượng nhỏ
 • có thể dùng với 2 vật, 2 người ….
 • được dùng để chỉ các đối tượng rời rạc, độc lập với nhau

Every:

 • dùng với số lượng lớn
 • không thể dùng với 2 vật, 2 người ….
 • được dùng để chỉ các đối tượng trong cùng nhóm

Các cấu trúc

Each:

 • Đi cùng danh từ: Khi đứng trước danh từ trong câu, each sẽ đóng vai trò như đại từ bất định

 • Each of + cụm danh từ: Nhấn mạnh từng cá thể trong nhóm

 • Each đứng một mình: Khi each đứng một mình, ta có thể hiểu each được thay thế cho danh từ/ cụm danh từ đã được nhắc đến phía trước

Every:

 • Đi cùng danh từ: Khi đứng trước danh từ trong câu, every giúp bổ trợ cho danh từ đứng sau nó
 • Every one of + cụm danh từ: Nhấn mạnh từng cá thể trong nhóm
 • Đi với “one” dưới dạng every one: Every one (viết dời) được hiểu là mỗi cá nhân, từng cá nhân trong nhóm chứ không chỉ toàn bộ mọi người

Ví dụ

Each :

 • Each of the companies supports a local charity. (Mỗi công ty ủng hộ một tổ chức từ thiện địa phương.)

Every:

 • The police want to interview every employee about the theft. (Cảnh sát muốn phỏng vấn mọi nhân viên về vụ trộm.)

Bài tập củng cố kiến thức

Exercise: Fill in the blank with the correct form of word

 1. They gave __________ student a certificate of achievement.
 2. __________ morning, he practices meditation for ten minutes.
 3. There are five books on the table, one for __________ of us.
 4. The teacher praised __________ student for their hard work.

Key:

 1. each
 2. Every
 3. each
 4. each

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cách phân biệt Each và Every trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng và luyện tập kiến thức này thường xuyên để có được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mình.