Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Phân biệt Hiện tại hoàn thành và Quá khứ đơn

Công thức

 • Hiện tại hoàn thành : S + have/has + V-ed/PII
 • Quá khứ đơn : S + V-ed

Cách dùng

Hiện tại hoàn thành:

 • diễn tả hành động đã xảy ra ở quá khứ, không rõ mốc thời gian
 • diễn tả hành động đã xảy ra ở quá khứ nhưng kết quả có ảnh hưởng tới hiện tại

Quá khứ đơn:

 • Diễn tả hành động đã xảy ra và đã kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.

Dấu hiệu nhận biết

Hiện tại hoàn thành:

 • since
 • for
 • lately
 • so far
 • up to now
 • once, twice, three/ four/ several/…+ times

Quá khứ đơn:

 • yesterday
 • last + night/week/month/year…
 • ago

Ví dụ

 • Hiện tại hoàn thành : I have known her for 5 years. (Tôi đã biết cô ấy được 5 năm.)
 • Quá khứ đơn : I met her on the street yesterday. (Tôi gặp cô ấy trên đường ngày hôm qua.)