Đáp án đề thi chính thức Tiếng Anh THPT 2024🤩

Phân biệt On time và In time

Nghĩa

On time:

  • đúng giờ
  • đến sớm trước thời điểm diễn ra một sự kiện gì đó

In time:

  • kịp lúc
  • đến sát giờ một sự kiện nào đó diễn ra (chưa muộn)

Lưu ý

  • On time : nghĩa tích cực
  • In time : nghĩa tiêu cực

Ví dụ

On time:

  • I always come to a meeting on time. (Tôi luôn đi họp đúng giờ.)

In time:

  • The train will leave at 5 pm. I hope I can arrive at the station in time. (Tàu sẽ chạy lúc 5h chiều. Tôi mong là có thể đến kịp lúc.)