Phân biệt
Phân biệt Accept và Agree

Phân biệt Accept và Agree

Phát âm

 • Accept : /əkˈsept/
 • Agree : /əˈɡriː/

Từ loại

 • Accept : động từ
 • Agree : động từ

Nghĩa

 • Accept : chấp thuận, nhận lời
 • Agree : đồng ý, thống nhất

Đi kèm với

Accept:

 • Danh từ

Agree:

 • to-V
 • (that) + Mệnh đề
 • with somebody: đồng ý với ai
 • on something: thống nhất về vấn đề gì

Ví dụ

Accept:

 • They accept her invitation to come to the party. (Họ nhận lời đến bữa tiệc của cô ấy.)

Agree:

 • My father agreed to give me a piano on my birthday. (Bố tôi đồng ý tặng tôi một chiếc piano vào sinh nhật.)