Phân biệt
Phân biệt All và Every

Phân biệt All và Every

Nghĩa

 • All : tất cả, toàn bộ
 • Every : mỗi một, mọi

Đi kèm với

 • All : Danh từ số nhiều
 • Every : Danh từ số ít

Lưu ý

All:

 • All có thể đi một mình
 • All có thể đi kèm với “the” và các tính từ sở hữu (my/ your/ his/ her/ their/…)

Every:

 • Every luôn phải đi kèm với danh từ
 • Every không đi kèm với “the” và các tính từ sở hữu (my/ your/ his/ her/ their/…)

Cấu trúc:

All:

 • All + Ns: tất cả nói chung
 • All (of) + the + Ns: tất cả trong một tập thể xác định nào đó
 • All day/ week/ month: cả ngày/ cả tuần/ cả tháng

Every:

Every day/ week/ month: mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng

Ví dụ

All:

 • All students in my class love English. (Tất cả học sinh trong lớp tôi đều thích tiếng Anh.)

Every:

 • Every child was given a present on the show. (Mọi đứa trẻ đều được tặng một món quà trong buổi trình diễn.)