Phân biệt
Phân biệt Beside và Besides

Phân biệt Beside và Besides

Phát âm

 • Beside : /bɪˈsaɪd/
 • Besides : /bɪˈsaɪdz/

Từ loại

 • Beside : giới từ
 • Besides : giới từ, liên từ

Nghĩa

Beside:

 • (vị trí) bên cạnh

Besides :

 • (giới từ) ngoài ra
 • (liên từ) bên cạnh đó, thêm vào đó

Đồng nghĩa

 • Beside : next to, near, close to
 • Besides : in addition to, as well as, except

Cấu trúc

Beside:

 • Beside + N

Besides :

 • Besides + N
 • Besides, clause

Ví dụ

Beside :

 • The old lady is sitting beside the window. (Cụ bà đang ngồi bên cửa sổ.)

Besides :

 • She wants to learn other languages besides English and French. (Cô ấy muốn học các ngôn ngữ mới bên cạnh/ ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp.)
 • The play is excellent. Besides, the tickets don’t cost much. (Vở kịch rất tuyệt vời. Bên cạnh đó, giá vé cũng không quá cao.)