Phân biệt
Phân biệt Have và Have got

Phân biệt Have và Have got

Nghĩa

 • Have : có, sở hữu
 • Have got : ở trong một mối quan hệ , có, sở hữu

Vai trò trong câu:

Have

 • động từ thường
 • Khẳng định: have/ has
 • Phủ định: don’t have/ doesn’t have
 • Nghi vấn: Do/ Does...have…?

Have got

 • trợ động từ và động từ chính
 • Khẳng định: have/has got
 • Phủ định: haven’t/ hasn’t got
 • Nghi vấn: Have/ Has.... got?

Ví dụ

Have

 • I have 2 brothers. (Tôi có 2 anh trai.)
 • She doesn’t have any pens. (Bạn ấy không có cây bút nào cả.)
 • Do you have a pet? (Bạn có con thú cưng nào không?)

Have got:

 • I have got 2 brothers. (Tôi có 2 anh trai.)
 • She hasn’t got any pens. (Bạn ấy không có cây bút nào cả.)
 • Have you got a pet? (Bạn có con thú cưng nào không?)