Phân biệt
Phân biệt Learn và Study

Phân biệt Learn và Study

Phiên âm

  • Learn: /lɜːn/
  • Study: /ˈstʌd.i/

Nghĩa

Learn:

  • học hành
  • học tự thân, học để lấy kiến thức và kinh nghiệm, thường nói đến cả 1 quá trình học để có được kết quả nào đó

Study:

  • học tập
  • học chủ động, tập trung để có được 1 kiến thức nào đó trong thời gian nhất định
  • thường là liên quan đến bài vở ở trường.

Ví dụ

Learn:

  • I have spent three years learning English. (Tôi đã dành 3 năm để học tiếng Anh.)

Study:

  • We will study plants and animals in the biology lesson tomorrow. (Chúng ta sẽ học về động thực vật vào tiết học Sinh học ngày mai.)