Phân biệt
Phân biệt Like và Alike

Phân biệt Like và Alike

Từ loại

 • Like : động từ, giới từ
 • A like : tính từ

Nghĩa

Like:

 • (V) thích
 • (Pre) giống

Like:

 • giống nhau

Cấu trúc

Like

 • S + Like + N: thích cái gì
 • S + Like + To V/ Ving: thích làm gì
 • Look like + N = take after + N: trông giống ai/cái gì

A like:

 • S + be/ look/ seem/ + alike: giống nhau
 • treat sb alike: đối xử với ai giống nhau

Ví dụ

Like:

 • I like English. (Tôi thích tiếng Anh.)
 • I like learning English. (Tôi thích học tiếng Anh.)
 • Everyone says I look like my dad. (Mọi người đều nói tôi trông giống bố.)

A like:

 • The twins look alike. (Cặp song sinh nhìn rất giống nhau.)
 • It is essential that we treat all students alike. (Chúng ta cần đối xử với tất cả học sinh như nhau.)