Phân biệt
Phân biệt Many và Much

Phân biệt Many và Much

Nghĩa

  • Đều mang nghĩa là nhiều

Cấu trúc

  • Many : Đi với danh từ đếm được số nhiều
  • Much : Đi với danh từ không đếm được

Ví dụ

Many:

  • Many people want to attend the magic show. (Có nhiều người muốn tham gia buổi trình diễn ảo thuật.)

Much :

  • I don't have much money. (Tôi không có nhiều tiền.)