Phân biệt
Phân biệt On purpose và By chance

Phân biệt On purpose và By chance

Nghĩa

 • On purpose : cố ý, cố tình, có chủ đích
 • By chancevô ý, vô tình, tình cờ

Đồng nghĩa

On purpose:

 • by design
 • with full intent
 • purposely
 • deliberately
 • intentionally
 • consciously
 • willfully

By chance:

 • by coincidence
 • by mistake
 • accidentally
 • unexpectedly
 • unintentionally
 • unconsciously
 • unwittingly

Ví dụ

On purpose:

 • I am sorry. I didn’t break the vase on purpose. (Xin lỗi mẹ. Con không cố ý làm vỡ lọ hoa của mẹ.)

By chance:

-I met an old friend on the street by chance this morning. (Tôi đã tình cờ gặp lại một người bạn cũ sáng nay.)