Phân biệt
Phân biệt Advise và Advice

Phân biệt Advise và Advice

Phát âm

 • Advise : /ədˈvaɪz/ (Phụ âm cuối là z)
 • Advice : /ədˈvaɪs/ (Phụ âm cuối là s)

Từ loại

 • Advise : Động từ (verb)
 • Advice : Danh từ (Noun)
 • Lưu ý: Advice là danh từ không đếm được.

Nghĩa

 • advise (v) khuyên bảo
 • advice (n) lời khuyên, sự chỉ bảo
 • Lưu ý: give advice = advise (v) đưa ra lời khuyên, khuyên bảo
 • Ví dụ: Please advise me. = Please give me some advice. (Làm ơn cho tôi chút lời khuyên.)

Ví dụ

Advise:

 • His doctor advised him against smoking. (Bác sĩ của cậu ấy khuyên cậu ấy không hút thuốc.)

Advice:

 • Steven gave me some good advice. (Steven đã cho tôi một số lời khuyên tốt.)