Phân biệt
Phân biệt Affect - Effect

Phân biệt Affect - Effect

Phát âm

  • Affect : /əˈfekt/
  • Effect : /ɪˈfekt/ (phổ biến)

Từ loại

  • Affect : Động từ (verb)
  • Effect : Danh từ (Noun)

Lưu ý: Effect là danh từ đếm được có dạng số nhiều là effects

Nghĩa

  • Affect : ảnh hưởng, tạo ra sự thay đổi
  • Effect : hiệu ứng, ảnh hưởng, hiệu quả (kết quả của một sự thay đổi)

Ví dụ

Affect:

  • Both two buildings were badly affected by the fire. (Cả 2 toà nhà đều bị ảnh hưởng nặng do vụ cháy.)

Effect:

  • I think I'm suffering from the effects of too little sleep. (Tôi nghĩ tôi đang chịu đựng những ảnh hưởng của việc ngủ quá ít.)