Phân biệt
Phân biệt Amount và Number

Phân biệt Amount và Number

Amount

  • Là danh từ đếm được
  • Đi với danh từ không đếm được

Lưu ý:

  • The amount of + N + V(s/es) [Lượng ……..]
  • An amount of + N + V(s/es) [Một lượng ……..]

Ví dụ: The amount of water in this glass is not enough for me to drink. (Lượng nước trong cái cốc này không đủ cho tôi uống.)

Number

  • Là danh từ đếm được
  • Đi với danh từ đếm được số nhiều

Lưu ý:

  • The number of + N(s) + V(s/es) [Số lượng ……..]
  • A number of + N(s) + V [Một số (lượng) ……..]

Ví dụ:

  • The number of students in my class is bigger than that in your class. (Số học sinh ở lớp tôi thì lớn hơn số học sinh lớp bạn.)