Phân biệt
Phân biệt Assure, Ensure và Insure

Phân biệt Assure, Ensure và Insure

Phát âm

 • Assure : /əˈʃɔːr/
 • Ensure : /ɪnˈʃɔːr/
 • Insure : /ɪnˈʃɔːr/

Từ loại

 • Assure : động từ
 • Ensure : động từ
 • Insure : động từ

Nghĩa

Assure:

 • thề, hứa, đảm bảo
 • chỉ những lời nói đáng tin cậy để trấn an về mặt tinh thần, loại bỏ nghi ngờ.

Ensure:

 • nhớ, đừng quên, đảm bảo
 • nhấn mạnh vào hành động thực tế để đảm bảo điều gì xảy ra

Insure:

 • bảo hiểm
 • hỗ trợ về mặt tài chính cho người tham gia bảo hiểm trong trường hợp có bất trắc, thiệt hại.

Đồng nghĩa

 • Assure = promise, convince, persuade, pledge, confirm, have a lock on, etc.
 • Ensure = guarantee, warrant, make certain, make safe, make sure, etc.
 • Insure = safeguard, shield, protect, etc.

Công thức

Assure:

 • thường dùng trong câu tường thuật.
 • S1 assured that S2 + V (lùi thì)

Ensure :

 • ensure = make sure: đảm bảo

Insure:

 • be insured for + số tiền: được bảo hiểm bao nhiêu tiền.
 • be insured against + rủi ro: được bảo hiểm chống lại rủi ro gì

Ví dụ

Ansure:

 • I assured him that I won’t tell her his secret. (Tôi hứa với anh ấy rằng sẽ không nói bí mật của anh cho cô ấy biết.)

Ensure:

 • Please ensure to lock the door before you leave the room. (Làm ơn nhớ khóa cửa trước khi rời khỏi phòng nhé.)

Insure :

 • This car is insured for $1000. (Chiếc xe này được bảo hiểm lên tới 1000 đô.)