Phân biệt
Phân biệt At the end và In the end

Phân biệt At the end và In the end

Nghĩa

  • at the end : thời điểm kết thúc của một sự việc, sự kiện, thời gian
  • In the end : cuối cùng (chỉ kết quả cuối cùng của một sự việc)

Ví dụ

At the end:

  • At the end of this month, the result of my final exam will be given to my parents. (Cuối tháng này, kết quả thi của tôi sẽ được gửi tới cho bố mẹ tôi.)
  • I hope I could study abroad at the end of 2021. (Tôi hi vọng tôi có thể đi du học vào cuối năm 2021.)

In the end:

  • In the end, they lived happily together. (Cuối cùng, họ đã sống với nhau hạnh phúc.)
  • I couldn’t decide where to go last weekend. I stayed home in the end. (Tôi không biết đi đâu vào cuối tuần trước. Cuối cùng thì tôi đã ở nhà.)

Trái nghĩa

  • at the end >< at the beginning (of something)
  • In the end >< at first