Phân biệt
Phân biệt Between và Among

Phân biệt Between và Among

Phiên âm

  • Between : /bɪˈtwiːn/
  • Among : /əˈmʌŋ/

Từ loại

  • Between : giới từ, trạng từ
  • Among : giới từ

Nghĩa:

  • Đều là giữa, trong số

Cách dùng

Between :

  • được sử dụng khi kể tên người, vật, quốc gia... riêng biệt, số lượng có thể là hai, ba hoặc nhiều hơn
  • thường được dùng sau difference (difference between A and B: điểm khác nhau giữa A và B)

Among:

  • được sử dụng khi người hoặc vật thuộc cùng một nhóm, hay không được gọi tên cụ thể, số lượng phải từ ba trở lên

Ví dụ

Between:

  • Standing between the two adults was a small child. (Đứng giữa hai người lớn là một đứa trẻ nhỏ.)

Among:

  • The cost should be shared equally among the three of you. (Chi phí nên được chia đều cho ba bạn.)