Phân biệt
Phân biệt Evolution và Revolution

Phân biệt Evolution và Revolution

Phiên âm

  • Evolution : /ˌiː.vəˈluː.ʃən/
  • Revolution : /ˌrev.əˈluː.ʃən/

Nghĩa

  • Evolution : tiến hóa (phát triển về giống loài sau hàng triệu năm, một quá trình phát triển dần dần nói chung)
  • Revolution : cách mạng, cải cách (thay đổi thể chế chính trị, thay đổi trong cách làm việc, sinh hoạt)

Ví dụ

Evolution:

  • We are studying Darwin's theory of evolution. (Chúng tôi đang nghiên cứu học thuyết tiến hóa của Darwin.)

Revolution:

  • The world's first economic revolution was the Agricultural Revolution. (Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là Cải cách nông nghiệp.)