Phân biệt
Phân biệt Historic và Historical

Phân biệt Historic và Historical

Phát âm

  • Historic : /hɪˈstɒr.ɪk/
  • Historical : /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/

Nghĩa

Historic:

  • mang tính lịch sử,
  • có tầm ảnh hưởng, là dấu mốc, bước ngoặt quan trọng trong lịch sử

Historical

  • liên quan tới lịch sử,
  • thường dùng để chỉ các văn bản, sự kiện, giá cả, tội phạm,… đã qua, thuộc về thế hệ trước

Đồng nghĩa

  • Historic = momentous, remarkable
  • Historical = documented, actual, classical, archival

Ví dụ

Historic:

  • This city is well-known for a lot of historic buildings. (Thành phố này nổi tiếng với nhiều những tòa nhà là chứng nhân lịch sử.)

Historical:

  • The library has an important collection of historical documents. (Thư viện này có một bộ sưu tập các tài liệu lịch sử quan trọng.)