Phân biệt
Phân biệt Lend và Borrow

Phân biệt Lend và Borrow

Phiên âm

 • Lend : /lend/
 • Borrow : /ˈbɒr.əʊ/

Nghĩa

 • lend : cho mượn, cho vay
 • Borrow : mượn

Cấu trúc

Lend:

 • Lend somebody something: cho ai mượn cái gì
 • Lend something to somebody: cho ai mượn cái gì

Borrow:

 • Borrow something from somebody: mượn cái gì từ ai

Đồng nghĩa

 • Lend = give, loan, accommodate, bestow, furnish
 • Borrow = hire, acquire, obtain, take on loan

Ví dụ

Lend:

 • If you need a coat I can lend you one/lend one to you. (Nếu bạn cần áo khoác, mình có thể cho bạn mượn 1 chiếc.)

Borrow:

 • He borrowed a science book from the library. (Cậu ấy đã mượn một cuốn sách khoa học ở thư viện.)