Phân biệt
Phân biệt Maybe và May be

Phân biệt Maybe và May be

Từ loại

  • Maybe : Trạng từ
  • May be : Động từ khiếm khuyết + to be

Vai trò trong câu

  • Maybe : nối 2 mệnh đề
  • May be : đóng vai trò động từ chính trong câu

Nghĩa

  • Maybe : có lẽ
  • May be : có thể là...

Đồng nghĩa

  • Maybe = Perhaps

Ví dụ:

Maybe :

  • I couldn’t reach John, maybe he is not at home. (Tớ không thể gọi điện cho John, có lẽ bạn ấy đang không ở nhà.)

May be :

  • She may be sad when I said I would go. (Cô ấy có thể rất buồn khi tôi nói rằng tôi sẽ rời đi.)