Phân biệt
Phân biệt Musn't, Don't và Have to

Phân biệt Musn't, Don't và Have to

Cấu trúc

Mustn’t :

  • S + mustn’t + Vinf. Don’t have to :

  • S + don’t / doesn’t + have to + Vinf.

Nghĩa

  • Mustn’t : không được làm gì
  • Don’t have to : không cần phải làm gì

Cách dùng

  • Mustn’t : người được nhắc đến trong câu không được làm việc đó và không có lựa chọn nào khác
  • Don’t have to : người được nhắc đến trong câu được quyết định mình có làm việc đó hay không

Ví dụ

Mustn’t:

  • I mustn’t go out after 10 p.m. (Tôi không được ra ngoài sau 9h tối.)

Don’t have to:

  • Students don’t have to wear uniform at Saturdays. (Học sinh không cần phải mặc đồng phục vào các ngày thứ Bảy.)